MASR akrediton katër module trajnimi të paraqitura nga Kolegji Universitar “Bedër”

Komisioni i Akreditimit të Programeve të Trajnimet në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë akreditoi katër module trajnimi për punonjësit arsimorë, të paraqitura nga Kolegji Universitar “Bedër”. Pas këtij vendimi, Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit në KUB ka të drejtën organizmit të trajnimeve për zhvillimin profesional të mësuesve në sistemin arsimor parauniversitar.

Katër modulet e trajnimit janë:

1. “Zhvillimi moshor i fëmijëve dhe të rinjve”;

2. “Menaxhimi i klasës dhe konflikteve”;

3. “Zhvillimi i aftësive sociale dhe punës në ekip”;

4. “Vlerësimi i të nxënit”.

Trajnimet do të mbahen nga pedagogë dhe trajnerë me eksperiencë të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit në Kolegjin Universitar “Bedër”, me kredite të njohura nga KAPT.