Revista Shkencore

Beder ,Revista Shkencore e Shkencave te Edukimit - BJES

 

Rreth Revistës
Fakulteti I Filologjisë dhe Edukimit  ofron  Revisten Shkencore te Shkencave te Edukimit Beder - BJES (ISSN 2306-0557). BJES publikon tre botime në vit , dhe  rishqyrtohet nga  grupi I redaktimit. Gjuha zyrtare e  artikujve akademikë  duhet të jetë në anglisht dhe në shqip.. Qëllimi kryesor I revistës  është të  përcjellë    ndikimin e veprave akademike bashkokohore ne teori dhe praktika te ndryshme ne fushen e edukimit.. Revista jone kerkon te percjelle interesat e caktuara te dijetareve qe punojne ne fusha te ndryshme edukative lidhur me teorite dhe praktikat e edukimit.  BJES mirepret nje   seri  te gjere te artikujve origjinal ,punimeve kerkimore,modeleve  te sugjeruara, rishikime te letersise se kohes ,pasqyre librash etj .

Detajet e Revistes

 • Botimi : Fakulteti I Filologjise dhe Edukimit , Universiteti  Hëna e Plotë “Bedër”, Shqiperi
 • Frekuenca e Botimit : 3 botime ne vit  .
 • ISSN 2306-0557

DIREKTIVA TE PERGJITHSHME

 • Direktiva te plota per Autoret 
 • Gjuha zyrtare e BJES-it eshte anglishtja
 • Permbledhjet dhe doreshkrimet  gjithashtu duhet te jene te shkruara ne anglisht .
 • Kerkesat e nevojshme te permbledhjeve :
 • Titulli : Titulli duhet te jete me madhesi 12 ,lloji I shkrimit Times New Roman dhe me shkronja te theksuara. 
 • Autori(et): Emri I plote , Institucioni  / Emri I kompanise ku punon  and Email-i.
 • Zhvillimi : Shkrimi I permbledhjes duhet te jete me madhesi 10-12  , jo I theksuar , me hapesire njeshe ,lloji I shkrimit  Times New Roman, dhe duhet te jete deri ne 250 fjale I gjate . Permbledhja duhet te jete e arsyetuar
 • Fjalet kyce : Fjalet kyce duhet te jene me llojin e shkrimit Times New Roman, me madhesi  10  dhe me shkronja te pjerreta .

Kerkesat Kryesore Te Gjithe Dokumentit :

 • Hapesirat : Hapesirat duhet te jene te gjitha  2.5 cm (1 inch)
 • Lloji dhe madhesia e shkrimit : 12-pt.  lloji Times New Roman
 • Hapiserat midis rreshtave : Hapesire dyshe pergjate gjithe faqes , perfshire edhe faqen e  titullit ,
 • Permbedhja , zhvillimi I dokumentit , referencat , shtojcat , shenimet , tabelat, dhe shifrat.
 • Hapesirat pas shenjave te pikesimit  : Hapesire njeshe pas presjes , dy pikave, dhe pikepresjes
 • Brenda fjalise . Vendosni 2 hapesira pas shenjave te pikesimit qe perfundojne fjaline .
 • Pozicioni : Ne te majte (creating uneven right margin)
 • Numri I kryeradhave : 5
 • Numri I faqeve : Numri I faqeve qendron ne fillim te  selices faqe nga ana e djathte.
 • Forma pasive  : Si nje rregull I pergjithshem , perdoret forma passive me shume sesa ajo aktive.
 • Per shembull ,perdorni ,  "Ishte parashikuar qe "  ne vend te  ."Ne parashikuam qe .. "
 • Radhitja e Faqeve : Titulli , Permbledhja , Zhvillimi , Referencat , Shenimet , Tabelat, Shifrat ,
 • Shtojcat .
 • Referencat : sipas sistemit te  APA (American Psychological Association)
 • Formati: Faqet duhet te dorezohen ne formatin e   Microsoft Word-it  (.doc or .rtf).
 • Artikujt duhet te jene nga   4,000  deri ne 10,000 fjale te  gjata

KONTAKTI
Matilda Likaj Shaqiri,
Zevendes Editor

Hëna e Plotë “Bedër” University,
Rruga Jordan Misja Tirana/ Albania
Tel: +35542419200
Email: [email protected]
http://bjes.beder.edu.al